Pavel Zhovner
@zhovner
Techno Freak | Founder of Flipper Devices — flipperzero.one | Telegram channel t.me/zhovner_hub
34 posts